Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

 

 

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van VLD en/of CD&V (al dan niet ondersteund door N-VA of Groen!) bestuur.

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: een visie op lange termijn, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 is in Meise een nieuwe politieke formatie die echter kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

Open brief aan Schepen Jonathan De Valck n.a.v. indienen van een bezwaarschrift door de gemeente Meise tegen Eurostadion

Beste Jonathan,

Als inwoner en gemeenteraadslid van onze prachtige gemeente Meise nam ik via de pers kennis van uw initiatief om op het nippertje toch nog een bezwaarschrift in te dienen tegen de bouw van het Eurostadion op de Parking-C vlakte. Dit gebeurt blijkbaar enerzijds in uw eigen naam én anderzijds ook voor rekening van de gemeente Meise.

Dat u als individuele burger meent dat uw belangen door dit bouwproject worden geschaad, is uw goed recht en daarover dient niemand zich uit te spreken.

Dat de gemeente Meise blijkbaar een bezwaarschrift heeft ingediend vind ik wel verrassend en veel minder vanzelfsprekend.

Aan het dossier van het Eurostadion werd op de Gemeenteraad van Meise immers nog geen seconde gewijd. Dit dossier werd nooit besproken op een Gemeenteraad, de voor- en nadelen van het project werden nooit onderzocht door de Gemeenteraad. De Gemeenteraad heeft in dit dossier nooit een standpunt ingenomen. Men zou dus om te beginnen het rechtmatig karakter van het bezwaarschrift dat u opeens en zonder fiat van de Gemeenteraad in naam van de gemeente Meise hebt ingediend, kunnen inroepen.

Dat dit dossier in de schoot van de Gemeenteraad van Meise nooit werd besproken, heeft een reden: Parking C heeft evenveel impact op ons lokaal leven als andere recente projecten in onze regio zoals Docks en Uplace: ook dit zijn geen onbesproken projecten in onze regio doch in deze werd er door de gemeente Meise geen bezwaar geuit.

Parking C is geen Meises dossier. Dat gemeenten zoals Wemmel en vooral Grimbergen vragen hebben en zich zorgen maken, kan ik begrijpen. Ik ben ook solidair met de verzuchtingen die mijn collega’s uit deze gemeenten opwerpen. Dat de gemeente Meise beweert dat ze eveneens de gevolgen van een eventueel Eurostadion zal voelen, lijkt me veel minder vanzelfsprekend.

Bovendien valt me op dat u de mogelijke mobiliteitsgevolgen van het Eurostadion aanhaalt als reden van uw bezwaarschrift. Toen ik dat las, fronste ik toch even mijn wenkbrauwen…

U hekelt de eventuele mobiliteitsproblemen veroorzaakt door de eventuele komst van een Eurostadion op Parking C , maar u maakt eveneens deel uit van een bestuursploeg die zonder verpinken haar medewerking heeft verleend aan de creatie van verschillende megalomane bouwprojecten die de dorpscentra van Meise en Wolvertem verminken zonder desbetreffende ook maar één concrete maatregel te nemen om de verslechtering van de mobiliteit, die onvermijdelijk een gevolg is en zal zijn van deze bouwprojecten, aan te pakken!

Een ander dossier waarin uw bestuur nalatig is, is het dossier van de sneltram. Zelfde scenario: U maak ophef over eventuele toekomstige verkeershinder veroorzaakt door een project aan de andere kant van de Brusselse Ring, maar u, uw CD&V – N-VA bestuursmeerderheid in Meise én uw Vlaams N-VA Minister Weyts, laten allen collectief na om werk te maken van de komst van een sneltram die net een antwoord is op een groot deel van uw opmerkingen.

Kortom: Ik roep u bij deze op om minder tijd te steken in overhaaste politieke profilering in een dossier dat in feite geen Meises dossier is en waarin de gemeenteraad van Meise trouwens nooit enig standpunt over heeft ingenomen.

Laat u wat minder leiden door de waan van de dag en blijf bij uw leest! Meise heeft voldoende reële problemen die u nalaat aan te pakken: begin eindelijk met het oplossen van de verkeersproblemen die veroorzaakt worden en zullen worden door de megalomane bouwprojecten die u en uw CD&V - N-VA meerderheid toelaat in onze dorpscentra. Zet druk op uw eigen N-VA-Minister Weyts, die het dossier van de sneltram reeds sinds september 2016 blokkeert, opdat de inwoners van Meise snel duidelijkheid krijgen over de vraag of de Vlaamse regering haar beloftes inzake investeringen in openbaar vervoer zal houden.

Het dossier van het Eurostadion wordt terecht goed opgevolgd door onze en uw collega’s van Grimbergen en Wemmel. U steekt uw tijd en energie mijn inziens best eerst in andere urgentere echt lokale dossiers. Zou ik u mogen oproepen met de slogan: “eigen dossiers eerst!”?

Met vriendelijke groeten,
Roel Anciaux
Gemeenteraadslid Meise
... See moreSee less

View on Facebook

PERSMEDEDELING

Meise gaat in op vraag van Sp.a-Meise2020: eerste stappen naar oprichting BIN worden gezet

Na meer dan een jaar aan de kar trekken door Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) gaat het gemeentebestuur van Meise eindelijk in op de vraag tot het zetten van de eerste stappen richting de opstart van de zogenaamde “Buurtinformatienetwerken” (BIN) in Meise.

Een BIN is een informeel netwerk van inwoners die het engagement opnemen om in geval van onraad een signaal te geven aan de Politie.

“Meise is niet alleen een populaire gemeente om te komen wonen, ook minder graag geziene gasten nodigen zichzelf al te vaak uit in onze woningen. Het aantal woninginbraken stijgt en het gevoel van onveiligheid stijgt mee.” zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020). “Een BIN is een van de middelen die tegen deze spijtige tendens kan worden ingezet.”

“Een BIN is dus zeker en vast geen verzameling van doe-het-zelf pseudo politiemensen die in hun buurt politieman denken te kunnen spelen. Binnen de schoot van een BIN is absoluut geen plaats voor Rambo’s die denken dat ze het recht in eigen hand zullen kunnen nemen. Een BIN is louter het iets beter organiseren, in nauwe samenwerking met de politiediensten, van wat we nu reeds een gezonde ‘sociale controle’ noemen. Daar waar dit netwerk vroeger via een sms-systeem werkte wordt er nu meer en meer gebruik gemaakt van de Whatsapp-technologie.” Aldus Anciaux.

“De Gemeente zal op vraag van sp.a-Meise2020 in het Gemeentelijk informatieblad van Maart 2017 een oproep naar de bevolking publiceren teneinde te zien of er voldoende mensen wensen deel te nemen aan dergelijk BIN. Al naargelang van de respons kunnen we dan ook effectief overgaan tot het oprichten ervan. Indien er binnen onze gemeente wijken zijn waar er voldoende inwoners bereid zijn om een BIN te gaan invullen, dan vraagt sp.a-Meise2020 dat onze gemeente die mensen helpt bij de opstart van een BIN. Maar er moet voldoende respons komen vanwege de inwoners: een BIN moet van onderuit groeien en kan niet van bovenaf zomaar opgelegd worden.” besluit Anciaux.Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

View on Facebook

Monique Belgrado, Francois Janssens and 2 others like this

Francois JanssensWord echt dringend. Als je gaat wandelen met je hond s'avonds dan merk en zie je veel. Ook wel in de loop van de dag. Waar is de tijd van de wijkagenten???? En wanneer neemt gemeente bestuur is maatregelen????2 weeks ago   ·  1
Francois JanssensAls er geen wijkagenten zijn en een gemeente bestuur dat niet reageert wat nut heeft het dan.?2 weeks ago
Jos SimaelsKandidaat vanuit Kraaienbroeklaan biedt zich aan2 weeks ago   ·  1

Comment on Facebook

Sp.a-Meise2020 ontdekt financiële lijken in de kast te Meise

In het kader van een discussie rond de kostprijs van renovatiewerken die er na 8 jaar reeds dienen te gebeuren aan de gevelpanelen van het nieuwe Administratief Centrum heeft gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) bewijzen teruggevonden van een laks en nalatig optreden van de gemeente die hebben geresulteerd of dreigen te resulteren in ernstige financiële schade voor de gemeente.

“Het Schepencollege van Meise heeft in september 2016 beslist om de – reeds na 8 jaar - kapotte gevelpanelen van het nieuwe Administratief Centrum te laten herstellen. Kostprijs: 90.000 €.

Terzelfdertijd heeft het Schepencollege toen beslist om de architect niet aansprakelijk te stellen omdat ze, dixit het bestuur van Meise: “reeds te lang hebben gewacht om dat wel te doen”.

Op de Gemeenteraad van Oktober jl. klonk het nog dat deze kostprijs van 90.000 € eigenlijk maar 4.000 € was omdat ze een waarborgsom van de aannemer van de ruwbouwwerken (lot 1) ten belope van 70.660 € konden aanwenden en omdat de architect zijn nog openstaande erelonen ten belope van 16.000 € zou laten vallen.

Verder onderzoek heeft echter uitgewezen dat van deze verklaring niets klopt: van een kwijtschelding door de architect van zijn nog openstaande erelonen is geen sprake en de waarborgsom van 70.660 € is reeds 8 jaar geleden opgebruikt aan andere slecht uitgevoerde werken die de aannemer van lot 1 nooit heeft opgelost en die de architect had begroot op meer dan 85.000 €.” zegt Anciaux. “De informatie die door het gemeentebestuur wordt gegeven is dus verkeerd”.

“Maar tijdens het onderzoek kwam nog meer aan het licht!

De oorspronkelijke waarborgsom van de aannemer van lot 1 was geen 70.660 € maar 141.320 €.

Normaal wordt 50% van deze waarborgsom vrijgegeven nadat er een gunstige voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden. In dit dossier werd er op 10.9.2008 echter een PV van Voorlopige Oplevering opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat er nog een hele waslijst aan werken moest worden uitgevoerd door de aannemer. Dit wil zeggen dat deze werken eerst moesten worden uitgevoerd voor de waarborgsom mocht worden vrijgegeven.

Niettegenstaande deze werken nooit werden uitgevoerd, werd de 50% van de waarborgsom (70.660 €) op 16.9.2008, een luttele zes dagen na opmaak van het PV onder opschortende voorwaarde toch vrijgegeven! Drie weken later, op 14.10.2008, heeft de aannemer zijn boeken in een vrijwillig faillissement neergelegd waardoor deze 70.660 € definitief verloren waren!

Op de gemeenteraad van December 2016 heeft Burgemeester Emmerechts het vrijgeven van deze waarborgsom eveneens als een fout erkend doch heeft hij deze fout toegewezen aan een “overijverige ambtenaar”. Maar de vrijgave was wel mee ondertekend door toenmalig Burgemeester Belgrado!

Deze fout heeft de gemeente 70.660 € gekost.

Men schuift de verantwoordelijkheid desbetreffende door naar het personeel terwijl ze zelf de brief ondertekenen! Van het opnemen van enige politieke verantwoordelijkheid is weer geen enkele sprake!”” aldus Anciaux.

“Maar daar blijft het niet bij. Andere aannemers hebben ook vorderingen ingesteld tegen de gemeente. Uit deze dagvaardingen blijkt een totale nalatigheid in het opvolgen van deze juridische dossiers: talloze ingebrekestellingen werden door de gemeente niet beantwoord noch betwist, verschillende pogingen vanwege de aannemers om tot een minnelijke regeling te komen, bleven zonder antwoord.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nog lopende procedure tegen de aannemer van lot 3 en een procedure tegen de aannemer van lot 2 waarin de gemeente Meise werd veroordeeld.

In de nog lopende procedure tussen de gemeente en de aannemer van lot 3 heeft de aannemer een vordering van meer dan 280.000 € ingesteld tegen de gemeente.

In deze dagvaarding wordt letterlijk gesproken over conceptuele problemen hetgeen de aansprakelijkheid van de architect centraal stelt.

Het overgrote deel van deze vordering vindt opnieuw haar grondslag in het totaal nalaten om dergelijke dossiers op een zorgzame manier te begeleiden: brieven en ingebrekestellingen werden door de gemeente niet beantwoord, op pogingen van de aannemer om tot een minnelijke regeling te komen, werd niet gereageerd.

Tijdens de bespreking op de Gemeenteraad van December jl. bleek dat niemand van de Gemeenteraad zelfs maar op de hoogte was van het bestaan van deze procedure!

In de procedure tegen de aannemer van lot 2 werd de gemeente zowel in eerste aanleg als in graad van beroep (Arrest van het Hof van Beroep dateert van 5.04.2016) veroordeeld.

Tijdens de bespreking op de Gemeenteraad van December jl. bleek opnieuw dat niemand van de Gemeenteraad zelfs maar op de hoogte was van het bestaan van deze procedure! De totale financiële schade voor de gemeente: 35.000 €.

Ook hier van hetzelfde laken een broek: Het overgrote deel van deze schade vindt opnieuw haar grondslag in het totaal nalaten om dergelijke dossiers op een zorgzame manier te begeleiden: brieven en ingebrekestellingen werden door de gemeente niet beantwoord, op pogingen van de aannemer om tot een minnelijke regeling te komen, werd niet gereageerd.

En dan moet het ergste nog komen: Het arrest van het Hof van Beroep beval de gemeente om de waarborgsom die door de aannemer van lot 2 was gegeven vrij te geven onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 € per maand vanaf betekening van het Arrest aan de Gemeente.

Het Arrest werd aan de gemeente betekend op 29.06.2016.

Niettegenstaande de advocaat van de gemeente reeds bij schrijven dd. 30.05.2016 aan de gemeente had gemeld dat de waarborgsom moest worden vrijgegeven, werd dit niet gedaan door de gemeente waardoor de dwangsommen werden geactiveerd.

De advocaat van de gemeente heeft de gemeente desbetreffende op 23.08.2016 zelf nog eens wakker moeten schudden.

Uiteindelijk werd de waarborgsom pas vrijgegeven bij brief van 12.09.2016. Dit wil zeggen dat de gemeente 2.000 € onnodig kwijt is louter en gewoon ten gevolge van het nalaten om dergelijke juridische dossiers op een grondige wijze op te volgen.

Op de Gemeenteraad van December jl. bleek niemand van het College van Burgemeester en Schepenen iets te weten over dit dossier! Men schoof de hete aardappel door naar elkaar en uiteindelijk werd het weer in de schoot van het personeel geschoven! Van het opnemen van enige politieke verantwoordelijkheid is weer geen enkele sprake!

Schepen van Doorslaer beweert nu dat deze dwangsom niet zal moeten worden betaald maar hij kan desbetreffende geen enkel stuk voorleggen. Opnieuw geeft men verkeerde informatie.” aldus Anciaux.

“Het begint stillaan duidelijk te worden hoe onze gemeente aan dergelijke schuldenput komt. Het ietwat graven in 1 dossier brengt als snel meer dan 500.000 € aan het licht die verloren zijn louter ten gevolge van een amateuristisch en onbekwaam bestuur dat uiteindelijk alle verantwoordelijkheid voor de fouten al te makkelijk bij het gemeentepersoneel legt. Dergelijke mate van wanbeleid is een gemeentebestuur onwaardig.”

Ten gevolge van de tussenkomst van Anciaux werd op de Gemeenteraad van December jl. ook besloten dat er dan toch een juridisch advies zal worden gevraagd aangaande het al dan niet aansprakelijk stellen van de architect met betrekking tot zijn rol in dit alles.

“Ook dienaangaande komen er zeer eigenaardige zaken aan het licht.

Daar waar het College in November nog weigerde te antwoorden op mijn vraag of er overleg is geweest met de architect over het hem aansprakelijk stellen voor de problemen met de bouw van het Administratief Centrum, beweerde Schepen Van Doorslaer en Burgemeester Emmerechts op de laatste Gemeenteraad dat dit niet het geval was. Een lid van het College van Burgemeester en Schepenen heeft mij echter persoonlijk gemeld dat er wel degelijk overleg is geweest met de architect daarover. Opnieuw worden er dus valse verklaringen afgelegd. Ik ben me nog aan het beraden welke verdere stappen ik in dit dossier zal zetten.” besluit Anciaux.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

View on Facebook